อำเภอกระบุรีออกหย่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
   

วันที่  8  พฤศจิกายน  2554  อำเภอกระบุรี  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ  ประกอบด้วย  เกษตรอำเภอ,พัฒนาการอำเภอ,สาธารณสุขอำเภอ,ปศุสัตว์อำเภอ,หัว

หน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง  นำบริการออกให้บริการประชาชน  และชี้แจงงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิด

ชอบ  การแนะนำอาชีพ  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  รับฟังปัญหาอุปสรรค  และความต้องการของประชาชน  ตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  โดยออกบริการ  ณ  ศาลาประหมู่

บ้าน  บ้านแพรกขวา  หมู่ที่  8  ตำบลลำเลียง  อำเภอกระบุรี  บริการที่นำออกให้บริการประกอบด้วย  การรับฝากเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  การสอนประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยใบเตย 

การแจกจ่ายวัสดุในการทำปุ๋ยหมัก   การชี้ช่องทางอาชีพ  การฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว  มีผู้มารับบริการจำนวน  183  คน

 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
 
ย้อนกลับ