ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2558
   

เวลา  09.00  น. - ประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  เฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นระนอง

เวลา  11.00  น. - วิทยากรบรรยาย  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ห้องแก้วเจ้าจอม  เฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นระนอง

 
ย้อนกลับ