ประจำวันที่ 21 กันยายน 2558
   
เวลา  14.00 .น. - ร่วมแถลงข่าวการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดระนองในรอบ  1  ปี ณ  ห้องประชุมรัตนรังสรรค์  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง 
 
ย้อนกลับ