ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2558
   
เวลา 09.00 น. -ประชุม VIDEO CONFERENCE เพื่อรับทราบข้อสั่งการในประเด็นสถานการณ์น้ำ  ณ  ห้องประชุมพลับพลึงธาร  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง
 
ย้อนกลับ