ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2558
   
เวลา 09.00 น. -กล่าวต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่  ว่าที่  ร.ต. กิตติ  ขันธมิตร  ณ ศาลาประจำหมู่บ้านบางไทร  หมู่ที่  8 ต.มะมุ อ.กระบุรี  จ.ระนอง
 
ย้อนกลับ