จังหวัดระนอง
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( 6 กุมภาพันธ์ 2548 )
            จังหวัดระนองมีเขตเลือกตั้งเพียงเขตเดียว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน มีผู้สมัคร 4 คน จากพรรคการเมือง 4 พรรค ผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 ปรากฏว่า ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแข่งเขตการเลือกตั้ง คือ นายวิรัช ร่มเย็น ผู้สมัครสังกัดพรรคประชาธิปัตย์
           จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนน รวมทั้งจังหวัด 110,234 คน มีผู้ไปใช้สิทธิ์ 82,347 คน คิดเป็นร้อยละ 74.70 จำนวนบัตรเสีย 3,910 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 4.75 จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,567 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 1.90

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ( 4 มีนาคม 2543 )
           จังหวัดระนองมีสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 1 คน มีผู้สมัคร 7 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 102,513 คน ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,558 คน คิดเป็นร้อยละ 74.98 จำนวนบัตรเสีย 2,861 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 3.74 จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,007 คิดเป็นร้อยละ 5.23

ระดับท้องถิ่น
          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ( 14 มีนาคม 2547 )
ตารางแสดงผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ประเภท
การเลือกตั้ง

จำนวน
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ

บัตรเสีย

บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

 นายก อบจ.ระนอง

105,915

70,544

66.60

1,894

2.68

1,350

1.91

 ส.อบจ.ระนอง
   ( 24 เขต )

104,237

70,173

67.32

3,270

4.66

1,814

2.59

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนอง ( 16 พฤษภาคม 2547 )
ตารางแสดงผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนอง

ประเภท
การเลือกตั้ง

จำนวน
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ

บัตรเสีย

บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

 นายกเทศมนตรีเมืองระนอง

9,698

5,333

54.99

259

4.86

199

3.73

 สท.เมืองระนอง
     ( 3 เขต )

9,698

5,333

54.99

1,459

27.36

699

13.11

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง