การศึกษา
           จังหวัดระนองมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งสิ้น 105 แห่ง กับ 1 สาขา แยกเป็นโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 38 โรงเรียน กับ 1 สาขา อำเภอกระบุรี 29 โรงเรียน อำเภอกะเปอร์ 15 โรงเรียน อำเภอละอุ่น 12 โรงเรียน และกิ่งอำเภอสุขสำราญ 11 โรงเรียน มีข้าราชการครู รวม 1,466 คน นักเรียน / นักศึกษา รวม 31,457 คน สัดส่วนครูต่อนักเรียนเป็น 1 : 21

การนับถือศาสนา
           ชาวระนองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ และกิ่งอำเภอสุขสำราญ ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ
       ในปี 2548 จังหวัดระนองมีพุทธศาสนิกชน 151,200 คน (ร้อยละ 85.23) จำนวนวัด 20 แห่ง สำนักสงฆ์ 12 แห่ง ที่พักสงฆ์ 48 แห่ง อิสลาม 23,015 คน (ร้อยละ 12.98) จำนวนมัสยิด 29 แห่ง คริสต์ 3,057 คน (ร้อยละ 1.72) โบสถ์ 5 แห่ง และอื่น ๆ ( ฮินดู ) 127 คน ( ร้อยละ 0.07 )

ประเพณี / งานประจำปี
  จังหวัดระนองมีประเพณี และงานประจำปี ที่สำคัญที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน คือ
                 1. ประเพณีสวดกลางบ้าน มีการประกอบพิธีทางศาสนา สวดภาณยักษ์ไล่ภูตผีปีศาจทั้งหลาย โดยชาวบ้านทุกครัวเรือนจะตัดผม ตัดเล็บ ห่อด้วยกระดาษขาวหรือกระดาษแดงใส่ลงแพที่ทำด้วยไม้ระกำ และประดับประดารอบ ๆ แพด้วยธงแดงที่ทำจากกระดาษสี เมื่อน้ำทะเลหรือน้ำในแม่น้ำขึ้นเต็มที่ก็จะมีการปล่อยแพไปตามแม่น้ำ ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์มีการจัดงาน 3 วัน 3 คืน และมีมหรสพจัดแสดงด้วย กำหนดจัดงานประมาณเดือนมกราคม หรือเดือนเมษายน ของทุกปี
                 2. ประเพณีตักบาตรเทโว เกิดจากความเชื่อกันว่า ในวันออกพรรษานี้เป็นวันที่องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงส์ลงมาโปรดมนุษย์โลก เมื่อถึงวันนี้ชาวพุทธจะนำอาหารคาวหวานไปใส่บาตร ซึ่งเป็นประเพณีทางศาสนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน กำหนดจัดงานในวันออกพรรษาของทุกปี
                3. ประเพณีงานแห่พระแข่งเรือ นำเรือมาตกแต่งให้สวยงาม และอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานในเรือ แล้วแห่ไปตามลำน้ำกระบุรี ซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนระหว่างไทย - พม่า นอกจากนี้ยังมีการ แข่งเรือประเภทต่าง ๆ กำหนดจัดงานตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันแรม 3 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี
                4. ประเพณีออกพรรษา ในวันออกพรรษาจะมีประเพณีที่นิยมปฏิบัติกัน ดังนี้
ประเพณีทำพุ่มหรือผ้าป่า จะทำกันในตอนบ่ายของวันออกพรรษา โดยแต่ละบ้านจะจัดทำพุ่มไว้หน้าบ้าน พร้อมด้วยผ้าเหลือง 1 ผืน และเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ ต่อจากนั้นผู้จัดการฝ่ายสงฆ์ ก็จะนิมนต์พระไว้ล่วงหน้าให้มากที่สุด โดยมากจะนิมนต์พระทุกรูปในเขตนั้นแล้วสำรวจพุ่มติดหมายเลขหรือชื่อเจ้าของพุ่ม เพื่อนำไปให้พระสงฆ์จับฉลาก เมื่อจับฉลากได้พุ่มของใครก็จะหาพุ่ม เมื่อพบแล้วผู้เป็นเจ้าของพุ่มก็จะนิมนต์พระภิกษุรูปนั้นมาเพื่อกล่าวถวายผ้าป่า หลังจากกล่าวถวายผ้าป่าแล้วพระภิกษุก็จะซักผ้าบังสุกุลแล้วให้พรแก่เจ้าของพุ่ม กำหนดจัดงานในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี
               5. ประเพณีวันสารทไทย เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ทุกคนนำอาหารคาว หวาน ไปถวายพระสงฆ์และนำโกศ อัฐิ ของปู่ ย่า ตา ยาย หรือบิดา มารดา ผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุลทำบุญอุทิศให้แก่ท่าน
               6. ประเพณีวันสงกรานต์ วันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแบบโบราณ เมื่อมีโอกาสดี ๆ มาถึง บรรดาลูกหลานจึงไปคารวะผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก ๆ เพราะบางครั้งตนอาจจะกระทำล่วงเกินไปบ้าง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ดังนั้น จึงมีการกราบเพื่อขอขมาและขอศีลขอพร โดยนำดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวเกรียบ เงินใส่พาน เสื้อผ้าชุดใหม่ ผ้าขาวม้าใหม่ หรือผ้าถุงใหม่ ไปขอขมาและขอศีลขอพร กำหนดจัดงานในวันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี        
 

1   2