จังหวัดระนอง
 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
           สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดระนอง มีสาขาหลักคือการประมง ซึ่งเป็นสาขานำในโครงสร้างการผลิตของจังหวัด ในปี 2547 จังหวัดระนองมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด ( GPP ) ตามราคาประจำปีประมาณ 11,570 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ย ต่อคน ( Percapita GPP ) หรือรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีประมาณ 64,514 บาท สาขาการผลิตที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัดมากที่สุด คือ สาขาประมง ซึ่งมีมูลค่าการผลิตประมาณ 2,887 ล้านบาท รองลงมา คือ สาขาการ ขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ และสาขาการเกษตร การล่าสัตว์ฯ ซึ่งมีมูลค่าการผลิตประมาณ 1,809 ล้านบาท และ 1,794 ล้านบาท ตามลำดับ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดระนองในช่วงปี 2547 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.3 ( ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ )

การเกษตรกรรม
            จังหวัดระนองมีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 28,756 ครัวเรือน มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตร จำนวน 599,430 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 562,033 ไร่ เป็นพื้นที่อื่น ๆ จำนวน 80,098 ไร่ และเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อการเกษตร จำนวน 39,285 ไร่

           พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 562,033 ไร่ จำแนกเป็นพื้นที่นา 7,136 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผล 114,910 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 347,839 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ 8,033 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชผัก 3,959 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 58 ไร่

           ในส่วนของการทำนาของจังหวัดระนอง ส่วนมากจะปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปลูกเพื่อการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ และพื้นที่ปลูกข้าวมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปปลูกพืชที่มีรายได้และผลตอบแทนที่สูงขึ้น เช่น ปาล์มน้ำมัน

           ไม้ผลของจังหวัดระนอง ที่ปลูกมาก ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง เป็นไม้ผลที่ทำรายได้ให้เกษตรกรสูงกว่าข้าวนาปี และพื้นที่ปลูกมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เช่นกัน เนื่องจากการจัดการดูแลของ ไม้ผลในจังหวัดระนองค่อนข้างยุ่งยาก มีการลงทุนสูง ผลผลิตไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและศัตรูพืช ประกอบกับราคาผลผลิตไม่แน่นอน ทำให้เกษตรกรปรับลดพื้นที่ไปปลูกพืชที่มีการจัดการดูแลรักษาง่าย ให้ผลตอบแทนเร็ว เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา เป็นต้น

           ไม้ยืนต้นของจังหวัดระนองที่สำคัญและทำรายได้ให้กับจังหวัดระนอง ได้แก่ กาแฟ ยางพารา มะม่วงหิมพานต์ และปาล์มน้ำมัน ซึ่งพื้นที่ปลูกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน และยางพารา ส่วนพื้นที่ปลูกกาแฟ มีแนวโน้มที่ลดลงโดยเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูก ปาล์มน้ำมันและยางพารา
 

การกสิกรรม
            จังหวัดระนองมีพื้นที่การเพาะปลูกประมาณ 599,430 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 21.78 ของพื้นที่ทั้งหมด มีผู้ประกอบอาชีพในด้านนี้ประมาณ 28,756 ครัวเรือน นับตั้งแต่ราษฎรได้หยุดทำเหมืองแร่ ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา

          พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดระนอง ซึ่งมีการเพาะปลูกตามพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดระนอง สรุปได้ดังนี้ (พื้นที่ปลูกพื้นบางชนิดปลูกซ้ำในพื้นที่เดียวกันในลักษณะพืชแซมหรือไร่นาสวนผสม)

 

1   2   3   4