จังหวัดระนอง
 
การบริการสาธารณสุข
           สถานบริการสาธารณสุขและบุคลากร ของจังหวัดระนอง   มีจำนวนเพิ่มขึ้นและลดลง    ดังตารางที่ 3   ข้อมูลล่าสุด ปี 2551  มี จำนวน
โรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง 404 เตียง สถานีอนามัย   45  แห่ง จำนวนแพทย์ ในจังหวัด มีทั้งหมด 33 คน ทันตแพทย์  13 คน  เภสัชกร  27 คน  พยาบาล  410 คน และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  69 คน แสดงดังตาราง
 

ตารางแสดงประเภทสถานบริการสาธารณสุขและบุคลากร

ประเภทสถานบริการสาธารณสุข/บุคลากร

หน่วย

พ.ศ.

2546

2547

2548

2549

2550

โรงพยาบาลรัฐ

แห่ง / เตียง

5 / 404

5 / 404

5 / 404

5 / 404

5 / 404

โรงพยาบาลเอกชน

แห่ง

-

-

-

-

-

สถานีอนามัย

แห่ง

45

45

45

45

45

แพทย์

คน

29

39

37

40

33

ทันตแพทย์

คน

8

12

15

16

13

เภสัชกร

คน

20

25

32

31

27

พยาบาล

คน

401

403

394

416

410

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

คน

104

81

76

77

69

                                                               แหล่งข้อมูล :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง, 2551