จังหวัดระนอง
นโยบายบริหารงาน
  1.  เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัด  ในการร่วมมือกันพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้า
2.  เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาราชการของจังหวัด  พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารและระเบียบปฏิบัติราชการที่ครบถ้วน
3.  เพื่อบริหารงานภายใต้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
4.  เพื่อให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน  ตลอดจนประชาชนในสังคม  ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
5.  สนับสนุนให้การบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและของส่วนราชการต่าง ๆ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ