จังหวัดระนอง
 
ข้อมูลอำเภอต่างๆ
 
         
    อำเภอเมืองระนอง
  ตำแหน่งที่ตั้ง   อำเภอเมืองระนอง ตั้งอยู่ริมถนนเรืองราษฎร์ ตำบลเขานิเวศน์

สภาพพื้นที่  
อำเภอเมืองระนอง มีเนื้อที่ประมาณ 713.723 ตารางกิโลเมตร โดยทั่วไปเป็นภูเขา พื้นที่ราบสูงส่วนมาก ที่ราบต่ำมีน้อย ความสูงขึ้นอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ค่อย ๆ ลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันตกด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน ไม่มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน คงมีเพียงลำคลองเล็ก ๆ จำนวน 9 สาย

ประชากรและอาชีพ
 อำเภอเมืองระนอง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 68,448 คน แยกเป็น ชาย 37,039 คน หญิง 31,409 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ได้แก่ เงาะ มะพร้าว จำปาดะ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะม่วงหิมพานต์ ลองกอง กาแฟ ทุเรียน มังคุด สะตอหมาก และการปศุสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ แพะ สุกร เป็ด ไก

การปกครอง
 พื้นที่การปกครองอำเภอเมืองระนอง มี 3 เทศบาล 8 อบต. 9 ตำบล 38 หมู่บ้าน มีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
   1. เทศบาลตำบลปากน้ำ
   2. เทศบาลตำบลหงาว
   3. องค์การบริหารส่วนตำบลราชกรูด
   4. องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
   5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางริ้น
   6. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
   7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
   8. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
   9. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง

  10. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม
 
       
    อำเภอกระบุรี
  คำขวัญอำเภอ "คอคอดกระ เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา"

ตำแหน่งที่ตั้ง  
อำเภอกระบุรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดระนอง ห่างจากตัวจังหวัดระนอง 61 กิโลเมตร เป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดระนอง

สภาพพื้นที่  
อำเภอกระบุรี มีเนื้อที่ 783.010 ตารางกิโลเมตร

ประชากรและอาชีพ
  อำเภอกระบุรี มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 40,806 คน ชาย 21,053 คน หญิง 19,753 คน อาชีพหลัก ได้แก่ ทำสวนยางพารา ทำสวนกาแฟ ทำสวนปาล์ม และทำสวนผลไม้ อาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขาย ประมงพื้นบ้าน และรับจ้าง

การปกครอง
  พื้นที่การปกครองของอำเภอกระบุรี มี 1 เทศบาล 7 อบต. 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน มีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
   1. เทศบาลตำบลน้ำจืด
   2. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
   3. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
   4. องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
   5. องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
   6. องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
   7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
   8. องค์การบริหารส่วนตำบล จ.ป.ร.
 

1   2   3