จังหวัดระนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategies) ประกอบด้วย  
 

1. การกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก
        เพื่อใช้ความเข้มแข็งของพื้นที่ดึงโอกาสจากภายนอกเข้ามาส่งเสริมศักยภาพที่มีให้เต็มที่ ได้แก่
        1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) เชิงรุก
        1.2 พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก
        1.3 การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้เป็นระบบที่สมบูรณ์
        1.4 การสร้างสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลภาคใต้
        1.5 ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างระบบขนส่งหลายรูปแบบและส่งเสริมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
        1.6 ส่งเสริมการค้าและการลงทุนโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและด้านพลังงานทดแทนและ อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับภาคเกษตร

2. การกำหนดยุทธศาสตร์แก้ปัญหา (W-O Strategies)
        เพื่อเป็นการแก้ไขจุดอ่อนของพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีจากปัจจัยภายนอกได้ ได้แก่
        2.1 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสินค้าการเกษตรหลักของกลุ่มจังหวัด
        2.2 การป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุทกภัย ดินถล่ม และธรณีพิบัติ
        2.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์และมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
        2.4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ฟื้นฟูสภาพป่า
        2.5 รองรับและเตรียมรับสถานการณ์ที่เกิดจากโรคติดต่อ รวมถึงปัญหาอาชญากรรม
        2.6 ลดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

3. การกำหนดยุทธศาสตร์เชิงปรับเปลี่ยน (S-T Strategies )
         เพื่อเป็นการใช้ความเข้มแข็งของพื้นที่เปลี่ยนวิกฤติที่เกิดจากปัจจัยภายนอกให้เป็นโอกาส หรือเป็นช่องทางที่จะพัฒนาได้ ได้แก่
        3.1 สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคีตามแผน IMT-GT ที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การขนส่ง และการพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น และรวมถึงกลุ่มประเทศคู่การค้าทางยุทธศาสตร์     

 
            จากการที่จังหวัดระนอง เป็นดินแดนที่มีธรรมชาติสวยงาม มีทรัพยากรทางบก ทางน้ำ อุดมสมบูรณ์ มีน้ำแร่ธรรมชาติที่มีชื่อเสียง มีที่ตั้งเหมาะสมกับการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ และมีสังคมที่สงบสุข จังหวัดระนอง จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อดึงศักยภาพเหล่านี้ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างความเจริญและความผาสุกของประชาชนจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดระนอง คือ “เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศฝั่งอันดามัน ที่ดำรงไว้ซึ่งการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่” ซึ่งกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนองเป็น 3 ประเด็นดังนี้
        1. เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
        2. เมืองน่าอยู่
        3. ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามัน
โดยมีเหตุผลและความคาดหวังแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
1   2