จังหวัดระนอง
วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดระนอง  
 

          เมื่อพิจารณาจากจากศัยภาพทางเศรษฐกิจ การขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ภาคบริการ การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดระนองจึงจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด คือ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้

           1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก
           2. ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ

วิสัยทัศน์จังหวัดระนอง  
 

                “เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศฝั่งอันดามัน ที่ดำรงไว้ซึ่งการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่”

 
พันธกิจ  
 

                     “มุ่งเน้นในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เศรษฐกิจเจริญเติบโตและกระจายรายได้ที่เป็นธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นตัวขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของจังหวัด”


เป้าประสงค์  
 

     1. ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     2. มีน้ำแร่ร้อนคุณภาพดี ได้ใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพคุ้มค่าและเป็นธรรม
     3. จังหวัดระนองมีชื่อเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
     4. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีการนำมาใช้ประโยชน์คุ้มค่า เป็นธรรม ยั่งยืนและสภาพแวดล้อมของเมือง ชุมชน สะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
     5. เศรษฐกิจดี มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
     6. สังคมมีความสงบเรียบร้อยปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
     7. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระเบียบด้านการทำงานและด้านสุขภาพ