นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
  นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ +++ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2559 ถึง ปัจจุบัน +++วันเดือนปีเกิด : 26 เมษายน 2503 อายุ 56 ปีภูมิลำเนา : จังหวัดนนทบุรีที่อยู่ปัจจุบัน : 99 ถนนผาดาด ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท Master of Business and Public Administration (M.B.P.A) Southeastern University, Washington, D.C., U.S.Aการศึกษาอบรม : นักปกครองระดับสูง นปส. รุ่น 51 สถาบันดำรงราชานุภาพ (พ.ศ. 2550) : หลักสูตรการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ สถาบันดำรงราชานุภาพ (พ.ศ. 2551) : หลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2551) : หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (พ.ศ. 2552) : หลักสูตร Intelligence Analysis C0urse สำนักข่าวกรองกลาง (CIA) U.S.A (พ.ศ. 2553) : หลักสูตร Advanced Security Cooperation Course สถาบัน Asia-Pacific Center for Security Studies U.S.A (พ.ศ. 2554)ประวัติการรับราชการ : พ.ศ. 2535 – 2536 เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย : พ.ศ. 2540 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี : พ.ศ. 2541 หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กองการข่าว สป.มท. : พ.ศ. 2551 หัวหน้ากลุ่มงานประมาณสถานการณ์ด้านการข่าว สป.มท. : พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย สป.มท. : 10 เม.ย. 2555 – 30 พ.ย. 2557 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี : 1 ธันวาคม 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (1 ตุลาคม 2559)
   
   
   
..................................................................................................................................................................................................................................................
นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์
  นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ +++ ดำรงตำแหน่ง 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2559 +++ วัน เดือน ปีเกิด 30 ธันวาคม 2498 ประวัติการศึกษา/อบรม/ดูงาน- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตรฺ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 32- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 34 เครื่องราชอิสริยาภรณ์- ประถมาภรณ์มงกุฏไทย- ประถมาภรณ์ช้างเผือก การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ - นายอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี- นายอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี- ปลัดจังหวัดแพร่- ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี- รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี- รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร- รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี- ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง *** เกษียณ 1 ตุลาคม 2559 ***
   
   
   
..................................................................................................................................................................................................................................................
ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
  ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ +++ ดำรงตำแหน่ง พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2557 ++++ :::::::::::::: ประวัติการศึกษา/อบรม/ดูงาน- รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA- หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 23- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 37- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 40 เครื่องราชอิสริยาภรณ์- ประถมาภรณ์มงกุฏไทย- ประถมาภรณ์ช้างเผือก - มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)รางวัลและประสบการณ์พิเศษ- รางวัลนายอำเภอผู้มีผลงานดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2546การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ - นายอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ- นายอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี- นายอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี- นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี- นายอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง- ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี- รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี- ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง *** เกษียณ 1 ตุลาคม 2557 ****
   
   
   
..................................................................................................................................................................................................................................................
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2555
   
   
   
..................................................................................................................................................................................................................................................
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ
  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่1พฤศจิกายน 2551 - 25 พฤศจิกายน 2554 >> ขอขอบคุณชาวระนองทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมฝากให้ช่วยกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม และความสะอาด เพื่อให้ระนองเป็นเมืองน่าอยู่ เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2554 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวระนองทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไขปัญหาของจังหวัดระนอง ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งหากมองย้อนกลับไปช่วง 3 ปีที่ตนมาเป็นผู้ว่าระนองถือว่าเร็วมาก แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลายอย่าง เช่น ปัญหาเรื่องน้ำ เรื่องถนน เรื่องการทำมาหากิน แต่สิ่งที่อยากฝากพี่น้องชาวระนองให้ช่วยกันเพื่อให้ระนองเป็นจังหวัดที่น่าอยู่นั่นคือเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคม และปัญหาขยะ ถ้าเราช่วยกันก็จะทำให้จังหวัดระนองมีความเจริญ มีความน่าอยู่เพราะธรรมชาติมีให้เรามากอยู่แล้ว เช่น น้ำตก น้ำแร่ หรือเกาะแก่งต่าง ๆ เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปขอให้ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ การกำจัดขยะ อย่าคำนึงถึงเรื่องของการทำมาหากินเพียงอย่างเดียว ต้องดูแลบ้านเมืองให้น่าอยู่ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวด้วยว่า แม้ว่าตนย้ายไปจากจังหวัดระนองเพื่อไปทำหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยแล้ว แต่ก็ระลึกถึงพี่น้องชาวระนองอยู่ตลอดเวลา สำหรับโครงการพัฒนาจังหวัดต่างๆ ที่ได้อนุมัติงบประมาณของปี 2555 ไว้แล้ว เช่น โครงการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อนและคลองหาดส้มแป้น จำนวน 43 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหาดส้มแป้น จำนวน 13 ล้านบาท ส่วนการก่อสร้างถนนริมคลองหาดส้มแป้นในเขตตำบลบางริ้น งบประมาณเกือบ 6 ล้านบาท ได้บรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัดในปี 2556 แล้ว
   
   
   
..................................................................................................................................................................................................................................................
นางกาญจนาภา กี่หมัน
  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่13 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2551
   
   
   
..................................................................................................................................................................................................................................................