ชมรมนักศึกษาและชมรมบัณณฑตมหาวทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราชจังหวัดระนองจัดจัดโครงการมสธ.จตอาสาประดษฐดอกได้จันทน939ดอกถวายพ่อหลวงวันที่11มถุนายน2560ณห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนองขอเชญนักศึกษาบัณฑตมสธ.และผู้สนใจเข้าร่วมกจกรรมตดต่อ0966530696,0835055890 นายชนัญญูเผอกพรหม
  ผู้ปกครองเด็ก และคณะครู ประทับใจมากกับการดูแล เอาใจใส่ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (ร.ร.บ้านละออง)ภายใต้การกำกับของ ผวจ.ระนอง อบอุ่นมากครับ ชาญชัย ช่วยจันทร์