ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
   
ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ รับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ.2553 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดการรับนักเรียน ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม http://202.143.191.155/declare2554.pdf ดาวน์โหลดใบสมัคร http://202.143.191.155/application.pdf ใบสมัครหน้าที่สอง http://202.143.191.155/application2.pdf
 
ที่มา :โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ย้อนกลับ