จังหวัดระนองเชิญชวนลงนามถวายพระพรออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
   
    จังหวัดระนองเชิญชวนชาวระนอง ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย โดยผ่านเว็บไซต์ www.weloveking.com.    ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวด้วยว่า เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันลงนาม จังหวัดระนอง จึงขอเชิญร่วมลงนาม ถวายพระพรออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำหรับภายในจังหวัดระนองจัดลงนามผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติจังหวัดระนอง http://ranong.nso.go.th. หรือกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มลงนามถวายพระพร ตามที่กำหนด แล้วส่งให้สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง เพื่อจัดพิมพ์รายชื่อผู้ลงนามถวายพระพรในอินเตอร์เน็ตให้ก็ได้ โดยส่งไปที่เลขที่ 4/50 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000..//////
 
ที่มา :สวท.ระนอง
ย้อนกลับ