จังหวัดระนองจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐ” (PMQ
   
       เช้าวันนี้ (8 ส.ค. 54) เวลา 09.00 น. นายพีรบูรณ์ ทองศิริเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐ” (PMQA) ณ ห้องลีลาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนแวนชั่น อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดระนอง 32 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน        หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง กล่าวว่า การบริหารจัดการภาครัฐ แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นกลไกลและแนวทางในการพัฒนางานราชการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆทั้งภายในและภายนอกระบบราชการ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การเมืองและเทคโนโลยี ซึ่งการสัมมนาในวันนี้เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ผู้เข้าสัมมนาเกิดพลังร่วมกันในการพัฒนาองค์กรและเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดไปสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลของจังหวัดระนองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
ที่มา :ส.ปชส.ระนอง
ย้อนกลับ