ชาวสวนมังคุดกะเปอร์รวมกลุ่มรวบรวมผลผลิตให้พ่อค้าประมูลได้ราคาดี
   
 เมื่อ 14.30 น. วันที่ 5 ก.ค.53 นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดตลาดมังคุดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมังคุดคุณภาพกะเปอร์ ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร บ้านกงสี หมู่ที่ 5 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ ซึ่งมีการให้สมาชิกในกลุ่มนำผลผลิตมังคุดมาคัดแยกขนาดแล้วให้พ่อค้าที่สนใจ มายื่นซองประมูลทำให้ได้ราคาดีสูงกว่าขายให้พ่อค้าทั่วไปประมาณกิโลกรัมละ 10 บาท

นายสมพงษ์ รัตนพรหม ประธานกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพกะเปอร์ กล่าวว่า แรกเริ่มของการรวมกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 65 คน มีเป้าหมายเพื่อผลิตมังคุดให้มีคุณภาพ ไม่ใช้สารเคมี แต่เมื่อผลผลิตมีมากขึ้นทำให้ขายไม่ได้ราคา ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา จึงทำให้สมาชิกรวมตัวกันและรวบรวมผลผลิตมาจำหน่ายรวมกัน โดยมีการคัดแยกมังคุดเป็น 4 ขนาด จากนั้นจะมีพ่อค้าจากต่างจังหวัดประมาณ 7-8 ราย เข้ามายื่นซองประมูลแบบวันเว้นวัน ทำให้ได้ราคาดี เช่น เบอร์ 1 ราคาประมูลกิโลกรัมละ 35 บาท เบอร์ 4 กิโลกรัม 28 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไปประมาณกิโลกรัมละ 10 บาท ช่วงนี้มีผลมังคุดออกสู่ท้องตลาดประมาณครั้งละ 15-20 ตัน ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 225 ราย คาดว่ามีผลผลิตรวมประมาณ 270
- 300 ตัน

นายสว่าง โกดี เกษตรอำเภอกะเปอร์ กล่าวว่า พื้นที่ปลูกมังคุดของอำเภอกะเปอร์มีประมาณ 9,100 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 500 ตันต่อปี ปีนี้ผลผลิตมังคุดลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งและถูกแมลง ศัตรูพืชรบกวน แต่ขายได้ราคาดีกว่าขณะที่บางส่วนได้ตัดโค่นปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา

นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า นับเป็นสิ่งที่ดีที่เกษตรกรชาวสวนมังคุดกะเปอร์รวมกลุ่มกันทำให้ขายได้ราคา ดี ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วย และขอให้รักษาคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานต่อไป นอกจากนี้ต้องให้เกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ มาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ในกลุ่มต่อไป
..//////// 
ย้อนกลับ