กกต.อบจ.ระนองเชิญชวนผู้มีสิทธิ ไปเลือกตั้ง ส.อบจ.เขต 4 ในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้
   
  นายบุญภักดิ์ บุญลือ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ กกต.อบจ.ระนอง เปิดเผยว่า ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ ส.อบจ. อำเภอเมืองระนอง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้ที่หน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วย ดังนี้ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 4 ต.ปากน้ำ ได้แก่ บ้านเลขที่ 89/1 ถึงบ้านเลขที่ 171/42 ที่เลือกตั้งคือ โกดังแพปลาสยามชัย หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 4 ต.ปากน้ำ ได้แก่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 152 หรือบ้านเกาะสินไหทั้งหมู่บ้าน ที่เลือกตั้งคือ สถานีอนามัยบ้านเกาะสินไห หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 6 ต.ปากน้ำ หรือบ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 90 หรือบ้านเกาะเหลาทั้งหมู่บ้าน ที่เลือกตั้งคือ โรงเรียนบ้านเกาะเหลา หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่หมู่ที่ 1 ต.เกาะพยาม หรือบ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 99 หรือบ้านเกาะพยามทั้งหมู่บ้าน ที่เลือกตั้งคือ อาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะพยาม หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่หมู่ที่ 2 ต.เกาะพยาม หรือบ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 124 หรือบ้านเกาะช้างทั้งหมู่บ้าน ที่เลือกตั้งคือ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเกาะช้าง หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ได้แก่หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ หรือบ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 69 บ้านเลขที่ 96 ถึงบ้านเลขที่ 102 บ้านเลขที่ 130 ถึงบ้านเลขที่ 137 และบ้านเลขที่ 139 ถึงบ้านเลขที่ 148 ที่เลือกตั้งคือศาลเจ้าโฮ่ซุ่น เต่ง หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ได้แก่ หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ หรือบ้านเลขที่ 90 ถึงบ้านเลขที่ 95/9 บ้านเลขที่ 105 ถึงบ้านเลขที่ 129/10 บ้านเลขที่ 138 และบ้านเลขที่ 149 ถึงบ้านเลขที่ 190/1 ที่เลือกตั้งคือ อาคารสมาคมประมงระนอง และหน่วยเลือกตั้งที่ 8 ได้แก่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 90/3 หมู่ที่ 2 และบ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 147 หมู่ที่ 5 ที่เลือกตั้งคือ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปากน้ำ ประธาน กกต. อบจ.ระนอง กล่าวว่า ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 10 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.00-15.00 น. และเมื่อหมดเวลาลงคะแนนปิดหีบบัตรแล้วมีการขนย้ายหีบบัตรมานับคะแนนรวมกัน ณ สถานที่นับคะแนนคืออาคารสมาคมประมงระนอง ซึ่งถ้าไม่มีปัญหาอุปสรรคในการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งจากเกาะพยาม เกาะช้าง และเกาะสินไห ที่อยู่ในช่วงมรสุม คาดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ประมาณ 19.00 น.ของวันเลือกตั้ง สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งมี 3 คน คือ หมายเลข 1 นายไพโรจน์ รุจิวิวัฒนกุล หมายเลข 2 นายสุรชัย โพธิ์ทอง และหมายเลข 3 นายวิรัติ วัฒนะ ../////
 
ย้อนกลับ