องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองพบประชาชน ครั้งที่ ๒
   
                  นายนภา นทีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้จัดทำโครงการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองพบประชาชน” ประจำปี ๒๕๕๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ร่วมออกพบปะเยี่ยมเยือนเพื่อนำงานบริการและสวัสดิการสงเคราะห์ไปให้บริการประชาชน รวมทั้งรับเอาปัญหาของประชาชนในพื้นที่ไปสู่การแก้ไขเยียวยา เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมมีความเข้มแข็งและประชาชนมีความสุขภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้บริการปรึกษาปัญหาครอบครัว การกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน ให้คำแนะนำแจกสารและผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำชีวภาพ สารไล่แมลง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถ รับชำระภาษีประจำปี รับสมัครฝึกวิชาชีพ รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ รับจดทะเบียนพาณิชย์  รับลงทะเบียนคนว่างงาน จดทะเบียนคนพิการ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ทำหมันสุนัข-แมว แจกเวชภัณฑ์สัตว์ แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์ สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า การทำสบู่สมุนไพร การทำน้ำสมุนไพร บริการตัดผมชายฟรี ตรวจสุขภาพ และคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน โดยกำหนดออกหน่วยบริการประชาชน ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ ๕ ตำบล จ.ป.ร.อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จึงขอเชิญประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ออกไปรับบริการได้ในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น.
 
ย้อนกลับ