สัมมนาเครือข่ายผู้ใช้พลังงาน
   

        สัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เสริมความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องพลังงาน ทราบสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้ด้านพลังงาน         วันนี้ (28 ม.ค 56) เวลา 09.00 น.ที่โรงแรมไอเฟลอินน์ระนอง ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา “คพข.พบเครือข่ายผู้ใช้พลังงาน” โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 10 (ราชบุรี) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารองค์กรในระดับพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักด้านพลังงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน รวมทั้งความรู้อื่นๆด้านพลังงานที่เป็นประโยชน์  เพื่อประสานเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่โดยลักษณะโครงการฯ ช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่งเสริมสังคมให้มีความรู้ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าช่วง บ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่ม เวทีเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาตามโครงการฯประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 70 คน               นายสัมพันธ์ เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 10 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน และได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขตตามภูมิภาคต่างๆรวม 13 เขตทั่วประเทศ สำหรับ กกพ.เขต 10 (ราชบุรี) และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน (คพข.)ภายในพื้นที่ เขต 10 ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง.
 
ที่มา :ส.ปชส.ระนอง
ย้อนกลับ