การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย
   
นายวิชิต กุลสุ สรรพากรพื้นที่ระนอง เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๑๙๔ , 195 , 196 และ 197 กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องดำเนินการระบุข้อความตามที่กำหนดในใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายที่จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือให้บริการระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบเพิ่มหรือลดหนี้ กรณีมีสาขาให้ระบุข้อความเกี่ยวกับสถานประกอบการทั้งของผู้ออกและของผู้รับใบเพิ่มหรือลดหนี้ด้วยว่าเป็น “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่ ..” ตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) สำหรับใบกำกับภาษี ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีที่ออกโดยสำนักงานใหญ่หรือสาขา ให้ระบุข้อความเกี่ยวกับสถานประกอบการว่าเป็น “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่ ..” ที่ออกใบกำกับภาษีตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ไว้ในใบกำกับภาษีด้วย ใบกำกับภาษีที่ออกให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการสำนักงานใหญ่หรือสาขา ให้ระบุข้อความเกี่ยวกับสถานประกอบการว่าเป็น “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่”ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเช่นกัน รายงานภาษีซื้อหรือขาย ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของผู้ซื้อสินค้า ผู้ขายสินค้า หรือผู้รับบริการและลงรายการสถานประกอบการของผู้ซื้อสินค้า ผู้ขายสินค้า หรือผู้รับบริการว่าเป็น“สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่”กรณีมีสาขาในรายงานภาษีซื้อ หรือขายด้วย ซึ่งจะต้องจัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 077-812372 ต่อ 303,306.
 
ที่มา :ส.ปชส.ระนอง
ย้อนกลับ