ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
   
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐ และผู้ที่สนใจดังนี้ 1. หลักสูตร "เทคนิคการบริหารงานคลังภาครัฐอย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและถูกต้องตามระเบียบ" 2. หลักสูตร "เทคนิคการเขียนและการบริหารจัดการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ" 3. หลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร" 4. หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสารงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ" 5. หลักสูตร "พัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อคามเป็นผู้นำ" 6. หลักสูตร " ฟิตใจให้เข้มแข็ง สร้างแรงจูงใจในการทำงานและชีวิตที่เป็นสุข" 7. หลักสูตร "การเตรียมพร้อมเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สาธารณภัยและภัยพิบัติในอนาคต" 8. หลักสูตร "เพชรสวยดูอย่างไร" 9. หลุกสูตร "เทคนิคการเลือกพลอยทับทิม ราชาแห่งอัญมณี" ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมาที่สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.uniserv.buu.ac.th
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ