โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง จดหมายเหตุเชิงรุก : มิติการใช้ประโยชน์และพลังความร่วมมือ
   
สมาคมจดหมายเหตุไทยได้รจัดทำโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง จดหมายเหตุเชิงรุก : มิติการใช้ประโชชน์และพลังความร่วมมือ ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุผระสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาและสร้างเสริมความร่วมมือในงานจดหมายเหตุในสักษณะต่างๆ ของนักวิชาการและนักวิจัย รวมทั้งร่วมกันผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์เอกสารจดหมายเหตุอย่างกว้างขวางและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางศิริเพ็ญ น้าสกุล โทร. 09 9219 4404  หรือนางสาวภาพิสุทธิ์ สายจำปา โทร. 08 9791 7111
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ