การรให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่
   
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกดกรรมกา ก.พ.ค.ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.โดยกำหนดให้เชิญชววนบุคคลในแวดวงกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดินและหรือบุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งการรับสมัครปรากฏว่ามีผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงาน จำนวน 7 คน สำนักงาน ก.พ. จึงขอเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฏหมาย การบริหารราชการแผ่นดินและหรือบุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงาน ตั้งปต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยอาจแสดงความคิดเห็นได้ดังนี้ 1. จัดทำเป็นหนังสือถึง "เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค." กลุ่มงานกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า "ข้อคิดเห็นในการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. 2. ส่งทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 0 2547 1380 3. ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th (พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย)
 
ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ