การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข
   
ด้วยมีประกาศ ก.พ.ค. เรื่องรับสัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 9 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ