การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษ
   
สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอยปลาย) ระหว่างวันที่ 15 - 28 กันยายน 2559 ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้ 1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน 2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 57 ทุน 3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน 4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน 5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ตั้งปต่วันที่ 13 กันยายน 2559 ทาง Internet ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://job.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th เว็บไชต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ http://www.bot.or.th
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ