การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ป
   
ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดจัดโครงการรับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับนปริญญาตรี รวม 15 คณะ จำนวนรับ 55 คน การขอรับใบสมัคร ยื่นใบสมัคร และอัตราค่าสมัคร 1 ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่งานกิจกรรมนิสิต ชั้น 5 กองกิจการนิสิต อาคารพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หมายเลขโทรศัพท์  02-118-0175 ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2559 โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.sa.ku.ac.th 2 อัตราค่าสมัคร 500 บาท  
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ