ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกร
   
สำนักงาน ก.พ.ขอความอนุเคราะห์และเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งการรับสมัครปรากฏว่ามีผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน จำนวน 8 คน ทั้งนี้สามารถให้ข้อคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ