รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13
   
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้กรอกและพิมพ์ใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบรับสมัครลงทะเบียนกลางตามขั้นตอนของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://hipps/ocsc.go.th/member แล้วส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด มายังสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ