ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
   
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 "ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภุมิสารสนเทศ" ในวันที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น การนำเสนอและสรุปการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สามารถสมัครทางเว็บไซต์ http://training.gistda.or.th/course/31.php
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ