โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักการคลังมืออาชีพ (นอค.) รุ่นที่ 7"
   
ด้วยสถายันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังแจ้งกำหนดจัดอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชี รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2560 โดยกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารระดับกลาง มีค่าลงทะเบียน คนละ 70,000 บาท เบิกจ่ายจากต้นสังกัด รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.fpritraining.com
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ