โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 5
   
มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับศูนย์บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 256 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมหรือมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติตต่อมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2432750 หรือ โทร. 089-7995624 ในการนี้ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 6,500 บาท
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ