ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
   
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลับบูรพา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ จำนวน 19 หลักสูตร
โดย download รายละเอียดของทุกหลักสูตรได้ที่ www.uniserv.buu.ac.th/register/regis.php สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์ 0 3810 2288-90 โทรสาร 0 3839 4871, 0 3874 5798
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ