ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรสจสอบภายในปฏิบัติการแ
   
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 222 คน 2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 27 คน รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.moi.go.th หรือ www.personnel.moi.go.th หรือ moi.job.thai.com
 
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 7 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ