โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7
   
ด้วยสถายันพระปกเกล้าจะจัดอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึง มีนาคม 2560 (เรียนทุกวันเสาร์) ณ สถาบันพระปกเกล้า โดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นประเภทววิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป อายุระหว่าง 30 - 40 ปี มีค่าใช้จ่ายกรณีไปศึกษาดูงานตางประเทศ ประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kpi.ac.th
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ