ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปี 2560
   
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแป่งชาติ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ให้กับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัยเพิ่มเติม จำนวน 2 รอบ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เพื่อรับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2102 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ