รับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17
   
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17 เป้าหมายคือนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง และนักบริหารระดับสูงจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับสูง จากภาคเอกชนและจากองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งสิ้นประมาณ 150 คน มีกำหนดการเปิดรับมัครตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2560 และเปิดการศึกษาในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่30 มิถุนายน 2560 โดยจัดให้มีการเรียนการสอน สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ใช้เวลาการศึกษาประมาณ 9 เดือน
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ