ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0"
   
สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอหลักสูตร "บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0" เพื่อให้บุคลากรภาครัฐพลิกโฉมการปฏิบัติงานโดยปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการทำงานไปเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (public Entrepreneur) โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.opdc.go.th หรือตามเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนการอบรมมีทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน 18 ชั่วโมง พร้อมกับศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ค่าใช้จ่าย 69,500 บาท
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ