ขอประชาสัมพันธ์ "ข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของจังหวัด"
   
กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศฉบับสมบูณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อหา 2 ส่วนหลักคือ ส่วนที่ 1 คำแนะนำ (Coaching) ของปลัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนที่ 2 ข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของจังหวัด จำนวน 6 ด้าน ซึ่งมีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ สามารดาวน์โหลดข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศได้บนหน้าเว็บไซต์ กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th) หัวข้อ "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - Book)"
 
ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ