การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
   
ด้วยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กาหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560” ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 ถึงวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จำนวน ๒ วัน ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนากรอกรายละเอียดได้ในเว็ปไซร์การลงทะเบียนออนไลน์ทำการสมัครในเว็ป www.cmatthai.com ชาระเงินค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดจานวน 4,500.00 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคน ตามแบบใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียน


 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ