การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนา
   
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 12 มกราคม 2561  ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็ปไซร์ https://opdc.thaijobjob.com/
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 23 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ