ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดสรรทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
สำนักงาน ก.พ. แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดสรรทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 55 ทุน แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้1. ทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 5 ทุน2. ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง จำนวน 10 ทุน3. ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ทุน4. ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ จำนวน 10 ทุน5. ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (HR Unit) จำนวน 20 ทุนรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training
 
ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ