ปะชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน
   
ด้วยการยางเเห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติให้ไทยดำเนินการโครงการพัฒนาอาชีพสวยยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง จากรัฐบาล ซึ่วโครงการลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยมีเป้าหมายในภาครวม จำนวน 150,000 ไร่ เพื่อเป็นการลดปริมาณผลผลิตยางที่จะเข้าสู่ระบบ ลดความเสี่ยงผลกระทบจากราคายางตกต่ำ และเป็นทางเลือกในการปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรรมใหม่ทดแทนการทำสวนยางเพียงอย่างเดียว โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์คอยให้คำเเนะนำเพื่อการปรับเปลี่ยนอาชีพ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหม่ของเกษตรกร
 
ที่มา :การยางเเห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง
   
ย้อนกลับ