ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ
   
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลักระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนิการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลิเศษ) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 5 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ