การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วย
   
สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนดจัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" มุ่งเน้นที่เทคนิคการปรับปรุงองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ขึ้น จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยเริ่มรับสมัครตั้บงแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ค่าลงทะเบียน 9,500 บาท พร้อมเอกสาร อุปกรณ์เครื่องเขียน อาหารกลางวัน ไม่รวมค่าที่พักและอากหารเย็น
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ