ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อตามโครงการผลิตพลังงานทดแทนและโครงการที่เกี่ยวเนื่อง กิจกรรมส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ำมันชุมชนแบบครบวงจร การจัดทำโรงงานแปรรูปเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันชุมชนแบบครบวงจรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ กำหนดดูสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดยื่นเอกสารประกอบราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง และเสนอราคาในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้าระนอง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ ๙-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๘๒-๔๘๖๘ ในวันและเวลาราชการ.  
 
ที่มา :ส.ปชส.ระนอง
ย้อนกลับ