ประกาศสอบราคา
   
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้กับนายวิทยา แสงทอง หมู่ ๑ ถนนซอยนกเขา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนองกำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง และกำหนดเปิดซองราคาในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ระหว่างวันที่ ๙-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐-๗๗๘๑-๑๑๙๒ ต่อ ๑๑๑
 
ที่มา :ส.ปชส.ระนอง
ย้อนกลับ