ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๒๔ รายการ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ผู้ซื้อสามารถดูพัสดุได้ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง และต้องนำหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีมาด้วย ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐-๗๗๘๖-๒๐๒๕.
 
ที่มา :ส.ปชส.ระนอง
ย้อนกลับ